Informasjon om Settefiskanlegget 

Lundamo AS

Settefiskanlegget Lundamo er et kultiveringsanlegg som produserer laks og ørret til kraftverksregulantene i Midt-Norge.


Image with visual parallax effect

Historie

Spørmålet om settefisk til kultiveringsformål meldte seg sterkt i 1930-årene. Krigen satte en stopper for dette, men behovet meldte seg sterkt etter krigen. Trondheim Omland Fiskeadministrasjon(TOFA) ble stiftet i 1947 for å ta seg av fiskekultivering i regionen. På det tidspunkt hadde vi en organisasjon som het Trondhjems Fiskeriselskab av 1880(TF). Det var en sammenslutning av personer som omsatte fisk og som betalte en avgift til TF for dette. TF hadde dermed en økonomi som de brukte  som støtte til tiltak. De var villige til å støtte bygging av et settefiskanlegg. TOFA og TF satte allerede i 1950 igang bygging av et sommeranlegg ved Lundesokna og et vinteranlegg ved Kaldvella. TOFA ansatte allerede i 1957 Viktor Olsen som fast sekretær. Anlegget ble administrativt ledet av TOFA, som i den tida hadde kontor på Videnskapsmuseet, sammen med fiskerikonsulenten for midt-norge. Mye av det praktiske arbeid ble utført på dugnadsbasis, men i 1954 ble Arne Mathisen ansatt som bestyrer av anlegget. Allerede i 1953 kom det forespørsel om leveranse av ørret til NTE. I tråd med store kraftutbygginger i midt-norge i slutten av femtiårene og utover i sektiårene kom det forespørsel fra flere regulanter om leveranse av settefisk. Det utviklet seg til et samarbeid som endte med at anlegget ble omdannet til et aksjeselskap den 8. november 1963. Anlegget var i syttiårene inne i en periode med stor produksjon av fisk for regulantene. Det ble også levert mye forsøksfisk for oppdrett i sjøen. Utover 80-90-årene var det fremdeles stor produksjon med store leveranser av laksesmolt til elvene både i Trøndelag og i Surnadal. Midt på 90-tallet overtok nytt produksjonsanlegg produksjonen av fisk til Surna og Bævra som medførte noe mindre behov for laks hos Lundamoanlegget. Undersøkelser i Selbu/Nea-området konstaterte at der burde det settes ut både mere og større ørret som igjen medførte at belegget av fisk på Lundamoanlegget økte. Nye retningslinjer for kultivering gjør at dagens produksjon er svært redusert i forhold til tidligere.


Image with visual parallax effect

Vi leverer

Laks / ørret / sjøørret

Øyerogn (jan,feb)
Startfòret yngel (mai, juni)
1-somrig settefisk (juli, aug, sept, okt, nov)
1-års settefisk (april, mai)
2-somrig settefisk (juni, juli, aug, sept, okt, nov)
2-års settefisk – (smolt) – (april, mai)

Større fisk i hht bestilling

Søknad/tillatelse til å sette ut ørret i Trøndelag

post (@) settefisk.com

  


Image with visual parallax effect

Kontakt oss

Vinteranlegget på Ler / kontor:

Tlf 72 85 15 56

Postadresse:
Settefiskanlegget Lundamo AS
Fremovegen 357, 7234 LER